Algemene voorwaarden Lisanne Hager 2022

 

Artikel 1 – Definities

1.      Lisanne Hager is gevestigd te Purmerend, KVK
nummer 85554065, en word in deze algemene voorwaarden aangeduid als Lisanne.

2.      De wederpartij wordt in deze algemene
voorwaarden aangeduid als klant.

3.      Met de overeenkomst wordt bedoeld de
overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Lisanne tegen betaling
werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn
verklaard.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene
voorwaarden

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk
aanbod en alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van
diensten en producten door of namens Lisanne waarop zij deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk
en schriftelijk is afgeweken.

2.      De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
handelingen van de door Lisanne in het kader van de opdracht ingeschakelde
derden.

3.      Van toepassing is steeds de laatst toegezonden
en ondertekende versie van deze algemene voorwaarden.

4.      De toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van de klant
wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

5.     
Indien één of meerdere
bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze
algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6.     
Indien er een situatie
voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie
worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

 

Artikel 3 – Aanbod

1.      Indien in een offerte geen aanvaardingstermijn
is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

2.      Lisanne kan niet aan haar aanbod worden
gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.      Een aanbod geldt niet automatisch voor
vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

1.      De overeenkomst komt tot stand wanneer de
klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van aanvaarding
van de offerte, betaling van het bedrag, door het maken van een afspraak, door
het laten uitvoeren van een onderzoek of door de opdracht schriftelijk te
aanvaarden.

2.      De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.      Met acceptatie van de offerte of een online
aankoop ontstaat de verplichting tot betaling. Lisanne komt het recht toe
betaling vooraf te verzoeken. Er zal niet worden gestart met de werkzaamheden
voordat de betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

4.      Bij werkzaamheden die in termijnen worden
gefactureerd is Lisanne gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot een
volgende betaling is voldaan.

5.      De bij het aangaan van de overeenkomst
overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde
prijspeil. Lisanne heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer
gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.

6.      Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na
factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere
afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

7.      Indien de klant in gebreke blijft in de
tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en
wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.      Indien de klant in gebreke of in verzuim is in
de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. Als de
klant in verzuim is, is zij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd aan Lisanne. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de
minimale incassokosten € 40,- bedragen:

1. 15% over
de eerste € 2.000;

2. 10% over
het deel dat daarna overblijft, tot € 4.000;

3. 5% over
het deel dat daarna nog overblijft, tot € 7.500;

4. 1% over
het deel dat daarna nog overblijft, tot € 100.000;

5. 0,5% over
het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen

9.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag
of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Lisanne onmiddellijk
opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

 

Artikel 5 – Informatieverstrekking

1.      Klant stelt alle informatie die voor de
uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Lisanne.

2.      Klant staat in voor de juistheid, volledigheid
en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze
van derden afkomstig zijn. Lisanne zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3.      Klant vrijwaart Lisanne voor elke schade die
voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4.      Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde
gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging
op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de
overeenkomst

1.      Lisanne voert opdracht naar beste inzicht en
vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het
resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar
zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de
deelnemer.

2.      Lisanne zal deelnemer nooit verplichten iets
te doen en resultaat op die handelingen beloven. Deelnemer dient volledige
verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.

3.      3. Doordat enkele diensten van Lisanne online
geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment
bereikbaar zijn op iedere locatie.

4.      De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in
onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde
bedrag.

 

Artikel 7 – Wijziging van de
overeenkomst

1.      Indien tijdens de uitvoering van de opdracht
blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of
aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

2.      Indien partijen overeenkomen dat de
overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing
worden beïnvloed. Lisanne stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte.

3.      Indien Lisanne is verhinderd voor een
overeengekomen sessie, zal geprobeerd worden de sessie in overleg te
verplaatsen. Indien verplaatsing niet mogelijk is, zal het reeds betaalde
bedrag binnen 14 kalenderdagen worden teruggestort.

4.      Lisanne heeft het recht de overeenkomst op te
schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of
wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.

5.      Het is niet mogelijk aangeschafte digitale
producten, waaronder een online training of download, te ruilen en/of
retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant
toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor
afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst
te herroepen.

6.      Mocht de klant een pakket gekocht hebben van
een aantal behandelingen en mochten deze behandelingen nog niet verbruikt zijn
bij het stopzetten van de overeenkomst, dan krijgt de klant een deel van het
factuurbedrag terug. De klant ontvangt een creditfactuur en terugbetaling zal
plaatsvinden binnen 30 dagen na versturing van de creditfactuur.

7.      In het geval voor onvoorziene omstandigheden
heeft Lisanne de mogelijkheid om een afspraak, workshop, online programma,
traject of sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene
omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte
van Lisanne en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen
die voor een behoorlijke uitvoering van de workshop of sessie noodzakelijk
zijn. Lisanne maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk
kenbaar aan klant.

8.      Annulering van een afspraak is tot 24 uur voor
aanvang kosteloos; bij annulering binnen 24 uur of verstek wordt de afspraak in
rekening gebracht

 

Artikel 8 – Beëindiging van de
overeenkomst

De overeenkomst eindigt:

·       
Bij een 1 op 1-traject:
na het verstrijken van de overeengekomen trajectduur, gerekend vanaf de datum
van het intakeconsult

Nadat de overeenkomst geëindigd is,
heeft de klant geen recht meer op aanvullende adviezen en contactmomenten met
Lisanne, tenzij daarover met wederzijds goedvinden andere afspraken zijn
gemaakt. Voor adviezen en contactmomenten na beëindiging van de overeenkomst,
is Lisanne gerechtigd om kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 9 – Overmacht

1.      In geval van overmacht zijn partijen
gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is
onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet
tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs
geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen,
brand of overheidsmaatregelen.

2.      Indien zich een situatie als in het eerste lid
van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden
waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de
verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen
voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een
oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben
beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder
ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk
opeisbaar.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid schade

1.      Lisanne is niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove
schuld is veroorzaakt.

2.      Lisanne geeft op geen enkele wijze garanties
en is niet aansprakelijk voor complicaties die tijdens of na de uitvoering van
de werkzaamheden ontstaan bij deelnemer.

3.      Lisanne is niet aansprakelijk voor schade
ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste
of onvolledige gegevens.

4.      Deelnemer blijft te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen
zoals opgedaan tijdens een overeenkomst. Lisanne is niet verantwoordelijk
voorhandelingen en gedragingen van deelnemer tijdens en na afloop van een
training. Deelnemer maakt altijd zelf zijn eigen keuzes en neemt daarvoor de
volledige verantwoordelijkheid.

5.      In het geval dat Lisanne een schadevergoeding
verschuldigd is aan klant voor directe schade die niet wordt uitgesloten door
dit artikel, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering
wordt uitgekeerd, dan wel door Lisanne in rekening is gebracht.

6.      Klant vrijwaart Lisanne tegen alle aanspraken
van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

1.      De intellectuele eigendomsrechten op de door Lisanne
aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij Lisanne.
Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te
verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder
voorafgaande toestemming.

2.      Elke handeling in strijd met het in dit
artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

3.      Bij inbreuk komt Lisanne een vergoeding toe
ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde
licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te
verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

4.      Het is deelnemer niet toegestaan beeld- en/of
geluidsopnames te maken tijdens een sessie, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.

 

Artikel 12 – Bijzondere bepalingen

1.      Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding
van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst
hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de
privacyverklaring.

 

Artikel 13 – Klachten

1.      Klant is verplicht om klachten over offertes,
facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar
uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en
gemotiveerd kenbaar te maken aan Lisanne. Zij streeft ernaar klachten binnen 14
dagen te behandelen. . Als een klacht een (on)voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door Lisanne binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2.      Lisanne dient in de gelegenheid te worden
gesteld de tekortkoming te herstellen.

3.      Het indienen van een klacht schort de
betalingsverplichting niet op.

4.      De klant dient Lisanne in ieder geval 4 weken
de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

 

Artikel 14 – Geschilbeslechting

1.       Op deze
algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2.      Partijen zullen enkel een beroep op de rechter
doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.

3.      Alle geschillen zullen worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin Lisanne is gevestigd, tenzij een
wettelijke verplichting anders bepaalt.

4.      In afwijking van de wettelijke
verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens Lisanne en betrokken derden 12 maanden.

In 3 stappen naar een leven met meer energie!

In mijn e-book lees je wat je kunt doen om de eerste stappen te zetten om je energie weer terug te vinden. Wil jij weer moeiteloos uit bed komen, vol energie door de dag heen dansen en ’s avonds niet meer uitgeblust op de bank ploffen? Dan is dit e-book iets voor jou!

Uiteraard behandel ik jouw gegevens vertrouwelijk. Bekijk voor meer info mijn privacy verklaring.

In 3 stappen naar een leven met meer energie!

In mijn e-book lees je wat je kunt doen om de eerste stappen te zetten om je energie weer terug te vinden. Wil jij weer moeiteloos uit bed komen, vol energie door de dag heen dansen en ’s avonds niet meer uitgeblust op de bank ploffen? Dan is dit e-book iets voor jou!

Uiteraard behandel ik jouw gegevens vertrouwelijk. Bekijk voor meer info mijn privacy verklaring.